Nguồn nhân lực

21:42 PM,Thứ sáu, 14/08/2020 (GMT + 7)

Nhân sự, thiết bịNăng lực nhân sự:

Tổng số nhân lực toàn Công ty đến thời điểm 10/2016 là: 108 người

- Trình độ Tiến sỹ : 02 người
- Trình độ Thạc sỹ : 13 người
- Trình độ Đại học : 93 người

 

Năng lực thiết bị:

 

 

tranh đá quý tranh đá quý phong cảnh